Privacybeleid

Privacybeleid

Wie zijn we?

"Wij", "ons" of "onze" betekent Solina Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Eupen, België en met ondernemingsnummer 0452 061 372. Wij treden op als verantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die wij verzamelen via uw gebruik van onze website.

Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de website. Voor onze privacypraktijken in verband met onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst zoals die tussen ons kan worden gesloten.

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben wij dit Privacybeleid opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe wij de persoonsgegevens die u met ons deelt, verzamelen, bekendmaken, overdragen en gebruiken ("verwerken"), en welke rechten u heeft. Neemt u even de tijd om dit beleid door te lezen.

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten zoals uiteengezet in artikel 4 uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen

Via e-mail: privacy@solina-group.eu ter attentie van onze Group Communication Manager.

Per post: Industriestrasse 21, 4700 Eupen, België

Privacybeleid werd het laatst herzien op 18/03/2020

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder vermeld:

 • Indien u het contactformulier op onze website gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden, via e-mail of telefoon.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, met inbegrip van het verzekeren van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om rechten af te dwingen of uit te oefenen die ons op grond van de toepasselijke wetgeving toekomen, zoals het gebruik voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

 • Contactgegevens: in het geval dat u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en alle persoonlijke gegevens die u in het daarvoor bestemde lege veld wenst te plaatsen (gelieve ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, of creditcard-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.
 • Gebruiksgegevens: Wij verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, bekeken pagina's, of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer bruikbare informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. Indien de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet kunnen worden herleid tot u als individu), zullen deze niet worden beschouwd als persoonsgegevens in de zin van dit Privacybeleid. Dit zijn persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit artikel.

Bewaring en verwijdering van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden gedurende een periode van 6 maanden bewaard.

Indien u uw toestemming intrekt of u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en dit bezwaar succesvol is, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze databases verwijderen. Wij wijzen u erop dat wij de persoonsgegevens zullen bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd.

Het voorgaande belet ons echter niet om persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een rechtsvordering in te stellen of ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, of voor bewijselementen.

Uw rechten

Dit artikel geeft een overzicht van uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben getracht ze voor u op een duidelijke en leesbare manier samen te vatten.

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen overeenkomstig artikel 1 van dit privacybeleid. Wij zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de termijn om te antwoorden of in het geval dat wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Het recht op toegang

U hebt recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, hebt u recht op toegang tot die persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit Privacybeleid vindt.

U hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie zal gratis worden verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen indien u om meer kopieën verzoekt.

Het recht op correctie

Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Die omstandigheden zijn onder meer:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt uw toestemming in, en er bestaat geen andere rechtmatige grond;
 • De verwerking is voor direct marketing doeleinden;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of,
 • Het wissen van de gegevens noodzakelijk is voor de naleving van de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving.

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. Die uitzonderingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • om een wettelijke verplichting na te komen; of
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Het recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

 • U de juistheid van de persoonsgegevens betwist (en alleen zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren);
 • De verwerking onwettig is en u verzoekt om beperking (in tegenstelling tot de uitoefening van het recht op wissen);
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • U bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen wij deze nog steeds anderszins verwerken, maar alleen

 • met uw toestemming;
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of
 • om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Wij zullen u op de hoogte brengen voordat wij de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, en deze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien de rechten en vrijheden van anderen daardoor zouden worden geschaad.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé-apparaat op te slaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is toegekend;
 • De doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.

Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor direct-marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken indien een dergelijke bekendmaking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Als zodanig geven wij uw persoonsgegevens niet door aan onze sociale mediapartners. Wij maken echter wel gebruik van social media plugins om u naar onze social media kanalen te leiden en om u in staat te stellen interactief met onze content om te gaan. In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke social media service provider persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze social media service provider. In dat geval treedt de aanbieder van de socialemediaservice op als verantwoordelijke voor de verwerking. Uitsluitend ter informatie hebben wij de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd door de desbetreffende dienstverlener worden gewijzigd);

Internationale doorgifte

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zal plaatsvinden met inachtneming van de passende waarborgen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid dat online beschikbaar is.

Wijzigingen in het privacybeleid

Van tijd tot tijd hebben wij het recht om dit Privacybeleid te wijzigen. U zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid kunnen raadplegen op de website